ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

О факултету

Пословни и правни факултет је високошколска установа која образује кадрове за руководеће послове на научном и стручном подручју пословног менаџмента и права и на основу досадашњих резултата је оправдао своје постојање у нашем високообразовном систему.

Факултет за индустријски менаџмент је основала Компанија “МЕНАЏМЕНТ ПЛУС” из Крушевца и отпочео је са радом 2002. године, по добијању Решења Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-262/2002-04 од 23.10.2002. године, према Закону о Универзитету. Факултет је један од оснивача Универзитета “УНИОН” у Београду.

Првобитан Наставни план и програм Факултета је обухватао основне и последипломске студије из индустријског менаџмента. Основне студије су организоване у четворогодишњем трајању, на којима су школовани дипломирани индустријски менаџери на производном, информатичком и економском усмерењу. Последипломске студије су обухватале специјалистичке и магистарске студије.

Факултет је 2011. године променио седиште, са адресе у улици Мајке Југовића бр.4 у Крушевцу на адресу Иве Андрића бр.2, Младеновац – Београд и добио је нову дозволу за рад Одлуком Министарства просвете и науке бр. 612-00-01444/2011-04 од 09.11.2011. године.

Зграда Пословног и правног факултета у Младеновцу
Зграда Пословног и правног факултета у Београду

Крајем 2020. године Факултет је променио Универзитет и сада послује у оквиру Универзитета “МБ” у Београду.

Крајем 2016. године Факултет за пословно индустријски менаџмент мења пословни назив у ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, и добија нову дозволу за рад од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр.612-00-02939/2016-06 од 15.11.2016. године.

Захваљујући концепту студија, Факултет даје свој активни допринос укључивању нашег образовног система у европски систем образовања.

У циљу испуњења захтева по Стандардима за акредитацију студијских програма првог, другог и трећег степена образовања, Факултет је акредитовао студијске програме и то:

 Студије првог степена, основне академске студије
 1. Студијски програм Пословни менаџмент (240 ЕСПБ)
 2. Студијски програм Право (240 ЕСПБ)
 3. Студијски програм Информационе технологије (240 ЕСПБ)
 4. Студијски програм Пословна економија (240 ЕСПБ)
 5. Студијски програм Менаџмент у безбедности (240 ЕСПБ)
 
Студије другог степена, мастер академске студије
 1. Студијски програм Индустријско економски менаџмент (60 ЕСПБ)
 2. Студијски програм Пословно право (60 ЕСПБ)
 3. Студијски програм Информационе технологије (60 ЕСПБ)
 4. Студијски програм Општа економија (60 ЕСПБ)
 
Студије трећег степена, докторске студије
 1. Студијски програм Пословни менаџмент (180 ЕСПБ)
 2. Студијски програм Напредне информационе технологије (180 ЕСПБ)
 3. Студијски програм Јавно право (180 ЕСПБ)
Зграда Пословног и правног факултета у Младеновцу

О сврсисходности нових студијских програма Факултет је прибавио мишљење заинтересованих институција.

Факултет је од стране Министарства за науку и технолошки развој Решењем број 110-00-63/2007-01 од 22.09.2008. године акредитован за научно истраживачку делатност, a 17.12.2013. као и 08.05.2018. године је поново акредитован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Одбора за акредитацију научноистраживачких организација) Решењима број 612-00-00960/2013-17 и 660-010007/28.

Факултет се посебно истакао у издавачкој делатности штампајући више од 200 наслова у преко 100.000 примерака.