ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ „ДАС ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ“

О студијском програму

Сврха студијског програма ДАС Пословни менаџмент, је образовање доктора наука са одговарајућим научним, стручним и практичним компетенцијама у тој области.

Сврха студијског програма ДАС Пословни менаџмент је усавршавање и продубљивање теоријских и методолошких знања студената као и оспособљеност студената за самостална и оригинална научно и практично релевантна истраживања феномена и проблема у овој области. Сврха студијског програма ДАС Пословни менаџмент је да, пре свега, допринесе даљем развоју у овој области из које се организује студијски програм, да студентима омогући стицање компетенција у складу са савременим правцима у развоју менаџмент и бизнис науке. Такође, сврха овог студијског програма је да кроз савремене правце развоја науке менаџмент и бизнис, као и стварање научно-истраживачког подмлатка високог научноистраживачког нивоа, компетенција, знања и способности у овој области допринесе укупном друштвеном и привредном просперитету земље.

Студијски програм Пословни менаџмент, докторских академских студија утемељен је на искуствима најбољих међународних и домаћих факултета у складу са потребама тржишта рада у нашој земљи и интересу државе за квалитетним кадром из ове области. Циљ студијског програма ДАС Пословни менаџмент је да студенти постигну научне компетенције и академске вештине из области менаџмента и бизниса. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним софицистираним вештинама потребним за обављање професије.

 

Циљеви студијског програма ДАС Пословни менаџмент су следећи:

– стицање знања и развијање способности за самостално обављање научног истраживања у области пословног менаџмента,

– стицање знања везаних за савремене правце развоја пословног менаџмента у свету,

– познавање научно-истраживачких метода друштвено-хуманистичких наука у области пословног менаџмента,

– развијање истинског академског интереса и компетенција,

– учешће у домаћим и међународним научно-истраживачким пројектима,

– могућност продубљивања знања из области пословног менаџмента,

– сагледавање научних проблема као целине, у светлу других релеватних домена,

– развијање способности организовања и учешћа у интердисциплинарним и мултидисциплинарним истраживањима,

– постављање хипотеза и правилно тумачење научних резултата,

– оспособљавање за израду научних радова,

– публиковање научних резултата,

– оспособљавање за критичку процену резултата научних истраживања,

– оспособљавање за излагање и одбрану сопствених резултата научно-истраживачког рада,

– оспособљавање за систематизовање, анализирање и критичко процењивање научних достигнућа из области пословног менаџмента,

– коришћење стечених знања за исправну анализу проблема из праксе,

– наставак успешног рада у фундаменталним и апликативним истраживањима,

– перманентно развијање стручне и научне компетенције,

– на основу постојећих научних сазнања и самосталног научно-истраживачког рада дати оригиналан допринос науци,

– имплементирање научних достигнућа у процес образовања.

 

Спецификација предмета на студијском програму докторских студија – ДАС ПМ