ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Досадашњи декани Пословног и правног факултета

др Владимир Стојановић, редовни професор

Декан Пословног и правног факултета од 2012. до 2021. године