ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм Докторске академске студије НАПРЕДНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 180 ЕСПБ

Трајање студија: 3 године

Број ЕСПБ: 180

Звање:

Доктор наука-информационе технологије и системи

Образовно-научно поље: Техничко-технолошке

науке

Научна област: Информационе технологије

Услови уписа

На докторске студије се могу уписати кандидати који су кроз претходно образовање на основним академским и мастер академским студијама одговарајућег профила стекли најмање 300 ЕСПБ бодова.

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује и спроводи Факултет.

Студент може прећи на овај студијски програм са других студијских програма исте или сродних области, ако има положене испите који одговарају овом студијском програму и ако је остварио потребан број ЕСПБ бодова за упис на одговарајућу годину. Одлуку о сродности области доноси
Научно наставно веће, на пример, Комисија коју именује Декан или веће.

По окончању програма трогодишњих докторских академских студија НАПРЕДНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (180 ЕСПБ) стиче се академски назив:

ДОКТОР НАУКА -
Информационе технологије и системи, др

- Табелa предмета -

Докторске академске студије - Напредне информационе технологије (180 ЕСПБ) - I година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Методологија научних истраживања
10
2.
Одабрана поглавља из математике
10
3.
Одабрана поглавља из програмирања
10
4.

Изборни блок 1


- Одабрана поглавља из рачунарске симулације техничких и динамичких система

- Интелигентни системи
10
5.

Изборни блок 2


- Рачунарско моделирање и симулације

- Методе вештачке интелигенције
10
6.

Изборни блок 3


- Напредне теме у софтверском инжењерству

- Машинско учење
10

Докторске академске студије - Напредне информационе технологије (180 ЕСПБ) - II година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.

Изборни блок 4


- Симулација индустријских система

- Системи засновани на рачунарској интелигенцији
10
2.

Изборни блок 5


- Рачунарско управљање

- Системи за подршку одлучивању
10
3.

Изборни блок 6


- Изборни научно-истраживачки пројекат са методологијом за рачунарске симулације

- Изборни научно-истраживачки пројекат са методологијом за вештачку интелигенцију
10
4.
Студијско истраживачки рад на изради Приступног рада за докторску дисертацију
10
5.
Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију-теоријски део дисертације
20

Докторске академске студије - Напредне информационе технологије (180 ЕСПБ) - III година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Докторска дисертација (Студијско истраживачки рад-1.)
20
2.
Истраживања садржана у завршном раду (Студијско истраживачки рад – 2.)
10
3.
Докторска дисертација (Израда и одбрана завршног рада )
30