ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм Докторске академске студије ЈАВНО ПРАВО – 180 ЕСПБ

Трајање студија: 3 године

Број ЕСПБ: 180

Звање: Доктор наука-правне науке

Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке

Научна област: Правне науке

Услови уписа

На докторске студије се могу уписати кандидати који су кроз претходно образовање на основним академским и мастер академским студијама одговарајућег профила стекли најмање 300 ЕСПБ бодова.

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује и спроводи Факултет.

Студент може прећи на овај студијски програм са других студијских програма исте или сродних области, ако има положене испите који одговарају овом студијском програму и ако је остварио потребан број ЕСПБ бодова за упис на одговарајућу годину. Одлуку о сродности области доноси
Научно наставно веће, на пример, Комисија коју именује Декан или веће.

По окончању програма трогодишњих докторских академских студија ЈАВНО ПРАВО (180 ЕСПБ) стиче се академски назив:

ДОКТОР НАУКА - Правне науке, др

- Табелa предмета -

Докторске академске студије - Јавно право (180 ЕСПБ) - I година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Методoлогија научноистраживачког рада
15
2.
Савремени правни системи
15
3.

Изборни блок 1


- Савремена историја државе и права

- Међународно право оружаних сукоба
10
4.

Изборни блок 2


- Савремени облици државног уређења

- Међународне безбедносне организације
10
5.

Изборни блок 3


- Компаративни политички системи

- Пореско право Европске Уније
10

Докторске академске студије - Јавно право (180 ЕСПБ) - II година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.

Изборни блок 4


- Савремено парламентарно право

- Међународни односи у савременом свету
10
2.

Изборни блок 5


- Модернизација јавне управе у Србији

- Мирно решавање међународних спорова
10
3.

Изборни блок 6


- Креирање и анализа јавних политика

- Савремено међународно опорезивање и пореско планирање
10
4.
Студијско истраживачки рад на изради пројекта докторске дисертације
10
5.
Јавна одбрана пројекта докторске дисертације
10
6.
Студијско истраживачки рад на изради пријаве докторске дисертације
10

Докторске академске студије - Јавно право (180 ЕСПБ) - III година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Докторска дисертација (студијско истраживачки рад)
18
2.
Реферисање о напретку у изради дисертације I
2
3.
Истраживања садржана у завршном раду
10
4
Реферисање о напретку у изради дисертације II
2
5.
Докторска дисертација (Израда и одбрана завршног рада)
28