ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм

ПРАВО – 240 ЕСПБ

  • Трајање студија: 4 године
  • Број ЕСПБ: 240
  • Звање: Дипломирани правник
  • Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке
  • Научна област: Право

Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу, свих образовних профила.

Кандидат предаје лична документа:

– сведочанства из свих разреда средње школе,

– диплому о завршеној средњој школи,

– извод из матичне књиге рођених,

– уплату за полагање пријемног испита.

За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања и информисаности.

Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту. Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

Студијски програм ПРАВО (240 ЕСПБ) је акредитован Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, бр. 612-00-00643/2015-06 од 20.11.2015. године.

Након дипломирања студенти могу уписати мастер академске студије и стећи академско звање

МАСТЕР ПРАВНИК

– ТАБЕЛА ПРЕДМЕТА –

ОАС_ПРАВО_240_ЕСПБ_ I година

Редни бројНазив предметаЕСПБ/ECTS
1.Међународна људска права6
2.Увод у право10
3.Општа историја државе и права7
4.Основи економије5
5.Енглески језик 13
6.Уставно право10
7.Увод у грађанско право10
8.Историја државе и права српског народa6
9.Енглески језик 23

 

ОАС_ПРАВО_240_ЕСПБ_ II година

Редни бројНазив предметаЕСПБ/ECTS
1.Стварно право8
2.Управно право8
3.Кривично право10
4.Енглески језик 33
5.Европске интеграције и право ЕУ7
6.Породично право6
7.Наследно право6
8.Међународно кривично право9
9.Енглески језик 43

ОАС_ПРАВО_240_ЕСПБ_ III година

Редни бројНазив предметаЕСПБ/ECTS
1.Кривично процесно право8
2.Међународно јавно право7
3.Државно уређење6
Изборни предмет 18
4.Савремене промене у друштву и право
5.Историја дипломатије
6.Међународно приватно право7
7.Облигационо право8
Изборни предмет 28
8.Еколошко право
9.Локална самоуправа
Изборни предмет 38
10.Право интелектуалне својине
11.Међународни односи и међународне организације

ОАС_ПРАВО_240_ЕСПБ_ IV година

Редни бројНазив предметаЕСПБ/ECTS
1.Пословно право9
2.Пореско право7
Изборни предмет 48
3.Међународно пореско право
4.Европско пореско право
Изборни предмет 58
5.Дипломатско конзуларно право
6.Преговарање
7.Радно право7
8.Грађанско процесно право8
9.Међународно пословно право5
Изборни предмет 6
10.Интерактивне комуникације8
11.Интеркултурне комуникације

Краћи опис предмета прве године

Међународна људска права

Циљ предмета је упознавање студената са универзалним људским правима и слободом, као и савременим кретањима у овој области права.

Увод у право

Предмет упознаје студента са основним правним појмовима и институтима; Студенти сазнају шта је право и шта је суштина права. Истражују се методи правне науке, основни појмови и основни институти. У тим оквирима се изучавају основне теоријске поставке (појам нације, државе, суверенитета, правна организација државе итд.). Упознавањем правног поретка са свим његовим елементима (правне норме, санкције, правни однос, примена права и тумачење права) омогућава се да студенти лакше разумеју друге правне предмете.

Општа историја државе и права

Циљ предмета је упознавање студената са развојем права са историјског аспекта. Студенти ће се упознати са вишевековном историјом држава, значају права и правне државе, као и утицаја друштвено економских и политичких прилика на карактер права и правне технике. Сазнаће о неким правним питањима универзалног значаја, као основе за изградњу модерног права.

Основи економије

 Предмет упознаје студента са  основним принципима микро и макро економије као делова опште економске теорије у оквиру друштвених процеса.

Енглески језик 1

 Циљ је оспособљавање студената за вођење усмене комуникације и самостално читање литературе на енглеском језику, као и упознавање са елементима британске културе ради успешнијег и лакшег усвајања језика.

Уставно право

Циљ предмета јесте упознавање са основним појмовима уставног права као гране права у правном систему и као науке која чини његову теоријску основу. Упознавање са уставно-правном материјом, политичким институцијама које се односе на највишу власт државе, њену структуру, организацију и функционисање, разумевање како основних упоредно-правних, тако и позитивно-правних установа и институција.

Увод у грађанско право

Циљ предмета је упознавање студената са најзначајнијим институтима релевантним за грађанскоправну област. Анализа ових института праћена је многим питањима чије познавање треба да послужи студентима као темељно знање за изучавање стварног и облигационог права.

Историја државе и права српског народа

Стицање знања о генези и развитку правних установа и правне мисли у српским државама, па тиме и свести о домаћој правној традицији (о њеном континуитету и дисконтинуитету); стицање знања о условима, разлозима и начинима прихватања института из страног права; на конкретним случајевима и ситуацијама треба да се стекне свест о значају идеје о владавини права; правноисторијско знање треба да послужи као својеврсни експеримент (који је дала прошлост), из кога се могу извући поуке о позитивним и негативним последицама озакоњења и примене одређених правних института.

Енглески језик 2

Циљ предмета је усвајање морфосинтаксичких облика који омогућавају ширење поља савладане лексике, развијање вештине читања – стручни текстови из области  права, менаџмента, финансија, маркетинга, и посебно вештине слушања – материјал са пословним разговорима у којима не учествују само изворни говорници енглеског језика, већ и ‘странци’. Посебна пажња посвећена телефонским разговорима.

Краћи опис предмета друге године

Стварно право

Циљ предмета је да студентима пружи неопходна теоријска знања о појму ствари, плода и производа и њиховом правном дејству. Упознавање студената о начинима заштите права својине и његовим врстама; са начелима земљишнокњижног система као и укњижби права својине у земљишне књиге.

Управно право

Циљ предмета је да пружи студентима теоријска и, у одговарајућој мери, практична знања из сложених области управног права. Стицање знања о општим управно-правним институтима, на нивоу који омогућује анализу законских норми које управа примењује, израду управних аката, коришћење управне процедуре и контролу и одговорност управе.

Кривично право

Циљ предмета је стицање основних теоријских знања и оспособљавање студената за тумачење и примену  правних прописа у области кривичног права; упознавање студената са методама, поступцима и процесима истраживања и примене принципа, појмова и института у области кривичног права; овладавање специфичним правним вештинама у систему кривичноправне заштите мира и међународне безбедности.

Енглески језик 3

Циљ предмета је оспособљавање студената за успешно вођење пословне преписке (различити облици пословних писама, извештаји, меморандум), за читање стручне литературе на енглеском језику и развијање вештине превођења са српског на енглески (пословна писма, резимеи).

Европске интеграције и право ЕУ

Циљ предмета је упознавање студената са основним  концептима европских интеграција као претечи развоја Европске Уније; стицање знања о настанку, структури, организацији, раду и развоју ЕУ; упознавање са значајем и садржајем уговора из којих је произашла Европска Унија, институцијама, судским органима и законодавством Европске Уније; оспособљавање студента за разумевање процеса развоја Европске Уније Лисабонског споразума, уговора о Уставу за Европу и др.

Породично право

Циљ предмета је упознавање студената са  теоријом и праксом породичног права. Стицање знања о установама и институтима породичног права у правном систему Србије. Оспособљавање студената за уочавање веза и разлика породичног права и осталих грана грађанског права.

Наследно право

Циљ предмета јесте упознавање студената са основним појмовима наследног права и правилима о наслеђивању. Стицање основних теоријских знања неопходних за примену и тумачење прописа о наслеђивању и прописа о ванпарничној процедури. Оспособљавање студената за савладавање вештина деобе наслеђа, појма нужног дела наслеђа и завештања, као и за решавање практичних проблема са којима ће се сусретати  обављајући послове струке везане за ову област.

Међународно кривично право

Циљ предмета је стицање теоријских знања и оспособљавање студената за тумачење и примену међународних и националних правних прописа у области међународног кривичног права; упознавање студената са методама, поступцима и процесима истраживања и примене принципа, појмова и института у области међународног кривичног права; овладавање специфичним правним вештинама у систему кривчноправне заштите мира и међународне безбедности.

Енглески језик 4

Циљ предмета је упознавање студената са општом правном терминологијом и концептима потребним за разумевање и савладавање специфичности језика правне струке.

Краћи опис предмета треће године

Кривично процесно право

Циљ предмета је стицање основних теоријских знања о кривичном поступку као средству којим држава, преко државних органа и неких других лица, предузима на одговарајући начин низ радњи у борби против криминалитета; стицање знања о предмету, субјектима, основним начелима на којима почива кривично процесно право.

Међународно јавно право

Циљ предмета је упознавање студената са основним карактеристикама, појмовима и институтима међународног јавног права, друштвеним процесима и законитостима који владају унутар међународне заједнице и правном техником која твори специфичан нормативни поредак и регулише односе између држава и међународних организација и осталих ентитета-јединки од међународног интереса.

Државно уређење

Циљ предмета је стицање основних теоријских знања о политичким институцијама које се односе на највишу власт државе, њену структуру, организацију и функционисање, разумевање како основних упоредно-правних, тако и позитивно-правних установа и институција.

Савремене промене у друштву и право

Циљ предмета је упознавање студената са савременим тенденцијама у друштву које доноси глобализација и регионализација. Треба да се упознају са изазовима будућности које носи рад у мултикултуралном окружењу. Указати да је глобализација феномен који не мења само изглед света већ и поглед на свет. Уочити да је глобализација и локалног карактера и да утиче на свакодневни живот. Повећати разумевање студената и свесност међусобне повезаности и узрочно последичних активности које са собом носе велики ризик, као и стварање заједница као што је Европска унија, Евро-азијски савез. Студенти ће се упознати са променама у технологији које воде ка развоју нових облика права – заштита интелектуалне својине, као и нове правне норме везане за друштвено одговорно понашање појединца и организције, као што су заштита потрошача, заштита животне средине и сл.

Историја дипломатије

Историја дипломатије је научна дисциплина која проучава развојни пут међународних односа кроз историјски развој дипломатије. Студенти ће стицати сазнања из ове области изучавајући историјски развој дипломатије кроз општи и национални део. У општем делу се изучавају најбитнији моменти у развоју светске дипломатије од старовековних држава до прве половине ХХ века, а у националном делу се изучава развој дипломатије у српским земљама до прве половине ХХ века. Посебна пажња биће посвећена изучавању дипломатских активности, положају актера у њима, као и институцијама које су се вековима развијале ради одржавања дипломатских односа.

Међународно приватно право

Циљ предмета је упознавање студената са специфичностима природе и предмета међународног приватног права; стицање знања о елементу иностраности у међународном приватном праву; о међународним  и унутрашњим изворима међународног приватног права и о њиховој хијерархији у примени; о колизионим нормама у међународном приватном праву; оспособљавање за разумевање суштине сукоба закона и начинима решавања тих сукоба.

Облигационо право

Циљ предмета је стицање теоријских знања о принципима и правилима облигационог права; темељно знање за примену облигационих норми на конкретан случај.

Еколошко право

Основни циљ предмета је стицање знања о еколошком праву. Студенти изучавају основне појмове и принципе еколошког права. Развијају свест и способност за разумевање улоге појединца у заштити животне средине. Разумеју еколошку политику и изворе еколошког права. Изучавајући право Европске уније о екологији стичу разумевање о потреби хармонизације српског права у овој области.

Локална самоуправа

Основни циљ предмета је стицање знања о локалној самоуправи и свих нивоа локалне власти. Студенти стичу знање и разумевање о везама и односима локалне самоуправе и процеса глобализације, односа са државом и регионалних интеграција. Студенти стичу знање и разумевање за различите локалне самоуправе и способност да их пореде.

Право интелектуалне својине

Циљ предмета је стицање теоријских знања из области остваривања и заштите интелектуалне својине у националним и међународним оквирима; упознавање студената са најзначајнијим појмовима и институтима релевантним у овој области, поступком остваривања права индустријске својине; поступцима, методама и процесима истраживања у овој области.

Међународни односи и међународне организације

Међународни односи се баве субјектима међународног права и њиховим међусобним односима, значајем и утицајем. Студенти ће бити упознати са основним појмовима из међународних односа, као и са активностима субјеката у међународним односима. Посебна пажња ће се обратити и на историјски развој међународних односа. Изучавање међународних организација преко изучавања њихове структуре, начина рада и утицаја у међународном праву и односима данас је уобичајени начин посматрања и констатовања њиховог значаја. Због тога се на овом курсу студенти неће упознавати са деловањем појединачних међународних организација (што је немогуће због њиховог броја), већ са моделом типичне међународне организације и појединим примерима, њеним устројством и одликама рада, што се затим примењује на примерима таквих организација. Такође се прави поређење са новим видовима међународног организовања, оперативним и наднационалним организацијама, као промотерима евентуалних промена у интерном праву међународних организација.

Краћи опис предмета четврте године

Пословно право

Циљ предмета јесте упознавање студената са основама пословног права, легалним оквирима пословања и пословног одлучивања; стицање основних знања из положаја пословних субјеката и њиховим правним пословањем на тржишту; стицање теоријско применљивих знања неопходних за разумевање и решавање конкретних проблема у области привредног пословања.

Пореско право

Циљ предмета је стицање теоријских знања о најважнијим институтима  пореског система Републике Србије; Упознавање студената са током пореског поступка; Овладавање пореском терминологијом; Оспособљавање за примену и тумачење пореског закона и других прописа из ове области; Оспособљавање за упоредно правну анализу пореских прописа са прописима ЕУ.

Међународно пореско право

Циљ предмета је стицање теоријских знања о најважнијим институтима међународног пореског права и упознавање основних елемената међународних пореских конвенција. Кроз теоријско и практично изучавање, студенти ће бити оспособљени за анализу и тумачење одредби међународних пореских конвенција, што је од посебног значаја за рад у Пореској управи како би се спречило двоструко (не)опорезивање и пореска евазија. Изучавање овог предмета биће од великог значаја и за студенте који се определе за рад у привреди како би пореске обавезе у које је укључен међународни елемент правовремено биле испуњене. Уједно, студентима ће бити представљени савремени приступи решавању глобалног проблема неправичне пореске конкуренције..

Европско пореско право

Циљ предмета је стицање теоријских знања о најважнијим институтима пореског права Европске уније (ЕУ) и односима између Уније и држава-чланица. Упознавањем начина функционисања и финансирања Уније, студенти ће стећи практична знања о гломазном систему и начину уређења односа између Уније и држава, у погледу којих пореских облика је извршена хармонизација, колико слободе државе имају у креирању и уређивању националних пореских система, која је улога директива и како пресуде Европског суда правде (ЕСП) утичу на пореску праксу у ЕУ. Сазнања о наведеним питањима пружиће студентима праву слику о могућностима и ограничењима пореског планирања привредних субјеката и појединаца у оквирима ЕУ.

Дипломатско и конзуларно право

Циљ предмета је стицање теоријских знања из области дипломатског и конзуларног права; упознавање студената са нормама, правилима и институтима међународног права везаних за дипломатију и конзуларне односе; оспособљавање студента да препозна кршења правила дипломатског и конзуларног права и да на одговарајући начин на њих реагује; оспособљавање студената за познавање основних елемената дипломатије и дипломатско конзуларног протокола као и основних међународних докумената из тог подручја.

Преговарање

Основни циљ предмета је стицање знања из креативног и пословног преговарања, као и изучавање пословног преговарања, фактора који утичу на формирање преговарачког стила, упознавање са преговарачким процесом у различитим ситуацијама и развијање способности за успешно преговарање.

Радно право

Циљ предмета је стицање теоријских знања о најзначајнијим институтима релевантним за радно право; Упознавање са основима доктрине и праксе радног права, теоријским и законским решењима ангажовања рада и односа поводом рада; Оспособљавање студената за примену закона у пракси у конкретним правним ситуацијама и тумачењу радног права.

Грађанско процесно право

Циљ предмета је стицање теоријских знања о правилима грађанског поступка на темељу којих судови расправљају и одлучују о грађанским споровима, а која су неопходна и за правнике у другим облицима организовања правних субјеката; упознавање студената са садржином и токовима парничног, ванпарничког и извршног поступка.

Међународно пословно право

Циљ предмета јесте стицање неопходних теоријских знања о суштини међународног пословног права; упознавање студената са основним појмовима, методама и изворима међународног пословног права; начелима регулисања међународног пословног права; субјектима међународних трговинских односа; уговорима робног промета, банкарским пословима и хартијама од вредности; оспособљавање за процену сложености и применљивости правила у свом професионалном раду.

Интерактивне комуникације

Циљ овог предмета је упознавање са појмом комуникације, облицима комуникације, комуникационим стиловима и значајем добре комуникације, као и указивање на утицај комуникације на успешност пoсловања организације. Посебно се наглашава електронско комуницирање, односно комуникације коришћењем електронских канала испоруке.

Интеркултурне комуникације

Циљ овог предмета је упознавање са појмом комуникације, облицима комуникације, комуникационим стиловима и значајем добре комуникације, као и указивање на утицај комуникације на успешност пoсловања организације, посебно водећи рачуна о различитим типовима комуницирања у зависности од културе и религије.

Након завршених четворогодишњих основних академских студија студент стиче академски назив

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК