ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм

ПОСЛОВНО ПРАВО – 60 ЕСПБ
  • Трајање студија: 1 година
  • Број ЕСПБ: 60
  • Звање: Мастер правник
  • Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке
  • Научна област: Право

Услови уписа

Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије на Пословном и правном факултету, односно на другој високошколској установи чији је наставни план и програм, односно студијски програм из научних поља: друштвено-хуманистичке науке, (научна област економске науке, менаџмент и бизнис), техничко-технолошке или природно-математичке науке.

– ТАБЕЛА ПРЕДМЕТА –

МАС_Пословно право_60_ЕСПБ

Редни бројНазив предметаЕСПБ/ECTS
1.Методологија научног истраживања7
2.Компанијско право7
Изборни предмети – група 18
3.Банкарско право
4.Право конкуренције
Изборни предмети – група 28
5.Право потрошача
6.Корпоративно управљање
7.Финансије и финансијско право7
8.СИР у пословном праву9
9.Мастер рад14

 

Краћи опис предмета

Методологија научног истраживања

Циљ предмета јесте стицање научних сазнања из области методологије научно-истраживачког рада; оспособљавање студената да овладају вештинама и знањем за примену основних научних метода истраживања и адекватне технологије истраживања.

Компанијско право

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања и оспособљавање студената за истраживање у области компанијског права;  развој креативних способности и овладавање правним вештинама у области компанијског права  у складу са савременим правцима развоја ове научне дисциплине; упознавање студената са методама и изворима компанијског права, начелима регулисања компанијског права, субјектима компанијског права, њиховом оснивању, повезивању, заступању, реорганизацији и престанку, индивидуализацији и др.

Банкарско право

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања и оспособљавање студената за истраживање у области банкарског права;  овладавање правном техником  закључивања депозитних, кредитних и услужних послова, као и издавања хартија од вредности, вештина преговарања и избор адекватних средстава плаћања и обезбеђења плаћања; оспособљавање студената за аналитички приступ правним проблемима као и да понуди валидне критичке и аналитичке одговоре  у процесу реализације конкретних банкарских послова;

Право конкуренције

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања и оспособљавање студената за истраживање у области права конкуренције; студенти ће се упознати  са  категоријама  и карактеристикама сваког сегмента права конкуренције, специфичним улогама у очувању конкуренције и спречавању њеног нарушавања;  упознавање са институцијама политике и права конкуренције, најпогоднијим институционалним решењима и процесом спровођења права конкуренције.

Право потрошача

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања и оспособљавање студената за тумачење и примену правних правила у области права потрошача, посебно у домену покушаја нарушавања или ограничавања овог права; оспособљавање студената да препознају, анализирају и правилно тумаче поједине изворе права заштите потрошача, да могу објаснити, анализиритаи и примењивати позитивно-правну регулативу права у РС која произилази из европског права потрошача.

Корпоративно управљање

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања и оспособљавање студената за истраживање у области корпоративног управљања, анализу основних елемената и интерних и екстерних механизама корпоративног управљања, као и  компарацију  постојећих модела корпоративног управљања; упознавање са институционалним оквирима корпоративног управљања као и праксом у условима транзиције;

Финансије и финансијско право

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања и оспособљавање студената за истраживање у области финансија и финансијског права; изучавање релеватних института финансија и финансијског права и могућности њихове примене у реалном правном и економско политичком окружењу; развијање академских вештина и оспособљавање студената да критички и аналитички упоређују теоријске ставове и да могу да их имплеметирају у свом раду; оспособљавање за примену научних метода кроз истраживања у области финансија и финансијског права.

СИР (студијско истраживање) у пословном праву

Циљ предмета јесте да упозна студента са правилима, поступцима и процесима истраживачог рада и његове презентације из области пословног права.

Мастер рад

Циљ мастер рада је да се у њему систематизују и повезују стечена знања из предметних области мастер студија у кохерентну сазнајну целину; да студент обрадом прктичног, истраживачки оријентисаног задатка и његовом обрадом покаже самостални приступ у примени теоријских знања и практичних вештина у будућој пословно-правној пракси.

Након завршених мастер академских студија студент стиче академски назив

МАСТЕР ПРАВНИК