ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм ПОСЛОВНО ПРАВО – 60 ЕСПБ

Трајање студија: 1 година

Број ЕСПБ: 60

Звање: Мастер правник

Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке

науке

Научна област: Право

Услови уписа

Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије на Пословном и правном факултету, односно на другој високошколској установи чији је наставни план и програм, односно студијски програм из научних поља: друштвено-хуманистичке науке, (научна област економске науке, менаџмент и бизнис), техничко-технолошке или природно-математичке науке.

Након завршених мастер академских студија студент стиче академски назив

МАСТЕР ПРАВНИК

- Табелa предмета -

Мастер академске студије - Пословно право (60 ЕСПБ)

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Методологија научног истраживања
7
2.
Компанијско право
7
3.

Изборни блок 1


- Банкарско право

- Право конкуренције
8
4.

Изборни блок 2


- Право потрошача

- Корпоративно управљање
8
5.
Финансије и финансијско право
7
6.
СИР у пословном праву
9
7.
Мастер рад
14