ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм

ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ – 240 ЕСПБ

  • Трајање студија: 4 године
  • Број ЕСПБ: 240
  • Звање: Дипломирани менаџер
  • Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке
  • Научна област: Менаџмент и бизнис

Услови уписа

Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу, свих образовних профила.

Кандидат предаје лична документа:

– сведочанства из свих разреда средње школе,

– диплому о завршеној средњој школи,

– извод из матичне књиге рођених,

– уплату за полагање пријемног испита.

За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања и информисаности.

Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту. Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

Студијски програм ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (240 ЕСПБ) је акредитован Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, бр. 612-00-00595/2014-04 од 26.09.2014. године.

Након дипломирања студенти могу уписати мастер академске студије и стећи академско звање

МАСТЕР МЕНАЏЕР

– ТАБЕЛА ПРЕДМЕТА –

ОАС_Пословни менаџмент_240_ЕСПБ_I година

Редни бројНазив предметаЕСПБ/ECTS
1.Основе менаџмента8
2.Компјутерске технологије7
3.Пословна математика8
4.Пословно право7
5.Основи економије8
6.Мeнаџмент технологије и развоја7
7.Енглески језик 17
8.Теорија организације8

ОАС_Пословни менаџмент_240_ЕСПБ_ II година

Редни бројНазив предметаЕСПБ/ECTS
1.Организација предузећа8
2.Организационо понашање7
3.Пословне финансије7
4.Комуникационе технологије8
5.Маркетинг8
6.Квантитативне методе и оптимизација7
7.Енглески језик 27
Предмет изборног блока 18
8.Логистички системи
9.Менаџмент услуга

ОАС_Пословни менаџмент_240_ЕСПБ_ III година

Редни бројНазив предметаЕСПБ/ECTS
1.Менаџмент људских ресурса7
2.Индустријски менаџмент8
Предмет изборног блока 28
3.Информациони системи
4.Теорија иновација
5.Менаџмент квалитетом7
6.Пословна етика7
7.Економика предузећа8
8.Енглески језик 37
Предмет изборног блока 38
9.Односи с јавношћу
10.Организација производње

ОАС_Пословни менаџмент_240_ЕСПБ_ IV година

Редни бројНазив предметаЕСПБ/ECTS
1.Електронско пословање7
2.Стратегијски менаџмент8
3.Интернационални маркетинг7
Предмет изборног блока 48
4.Ергономија
5.Еколошки менаџмент
6.Управљање променама7
7.Енглески језик 47
Предмет изборног блока 58
8.Менаџмент производа
9.Менаџмент ризиком на раду
Предмет изборног блока 68
10.Менаџмент тоталним квалитетом
11.Инф. системи у производњи и услугама

 

Краћи опис предмета прве године

Основе менаџмента

Предмет упознаје студента са основама менаџмента као академском дисциплином новијег доба и корисном друштвеном функцијом и у пракси вештином вођења и мотивисања људи да остваре своје најбоље перформансе у процесу реализовања унапред постављених циљева организације; стицање знања о коренима и развоју менаџмента, функцијама процеса менаџмента,  мотивацији, управљању променама и др.; стицање теоријско применљивих знања неопходних за разумевање и решавање конкретних проблема у области управљања организацијом и ресурсима.

Компјутерске технологије

Циљ предмета јесте стицање теоријско применљивих знања из области компјутерске технологије као подлоге за примену у менаџерској пракси; упознавање студената са основним појмовима из информатике, класификацијом и организацијом рачунара, основама програмирања, софтверским окружењем; базом података, системом за управљање и креирање базе података; оперативним системом МS Windows  и другим садржајима неопходним за рад у свом професионалном окружењу.

Пословна математика

Предмет упознаје студента са основним моделима и методама пословне математике неопходним за егзактно представљање и моделирање релевантних економских проблема, ситуација и процеса у свакодневној пословној пракси.

Пословно право

Циљ предмета јесте упознавање студената са основама пословног права, легалним оквирима пословања и пословног одлучивања; стицање основних знања из положаја пословних субјеката и њиховим правним пословањем на тржишту; стицање теоријско применљивих знања неопходних за разумевање и решавање конкретних проблема у области привредног пословања.

Основи економије

Предмет упознаје студента са  основним принципима микро и макро економије као делова опште економске теорије у оквиру друштвених процеса.

Менаџмент технологије и развоја

Циљ предмета јесте стицање знања из области менаџмента технологије и развоја у предузећу; упознавање са основним методама, техникама и моделима за подршку управљања технологијом у предузећу; упознавање студената са стратешким менаџмент технологијама, обрасцима технолошких промена, технолошким транзицијама и иновацијама унутар организација.

Енглески језик 1

Циљ је оспособљавање студената за вођење усмене комуникације и самостално читање литературе на енглеском језику, као и упознавање са елементима британске културе ради успешнијег и лакшег усвајања језика.

Теорија организације

Предмет пружа студентима неопходна теоријска знања о феноменима организовања пословног система; упознавање са развојем организационе мисли, принципима и  теоријама организације, евалуацијом организационог модела и др.

Краћи опис предмета друге године

Организација предузећа

Циљ предмета је да студентима пружи неопходна теоријска знања о  функционисању организације индустријског предузећа као технолошког пословног система; упознавање са генезом, класификацијом и процесом организовања предузећа, организовањем у условима компјутерски подржаних технологија, моделом мрежног организовања предузећа и др.

Организационо понашање

Циљ предмета је да студентима пружи неопходна теоријска знања о “механизмима” индивидуалног и групног понашања, као и њихове интерактивне резултанте на нивоу целине пословно индустријског система; упознавање студената са теоријским моделима организационог  понашања, моделима хијерархије потреба, праведности и атрибуције; са функционалним усклађивањем организацијских улога и др.

Пословне финансије

Циљ предмета јесте стицање теоријских знања из области пословних финансија неопходних за ефикасно извршавање конкретних задатака у финансијском пословању привредних друштава.

Комуникационе технологије

Циљ предмета је да студентима пружи неопходна теоријска знања о  комуникационим технологијама, класичним и компјутерски подржаним, за актуелне и перспективне потребе менаџера; упознавање са појмом информације и основним елементима за примену теорије информација; елементима, облицима, процесом и ефектима комуницирања; применом интернета у комуницирању и др.

Маркетинг

Циљ предмета је да студентима пружи неопходна теоријска знања о улози маркетинга у остваривању задовољавања купаца у контексту пословних циљева; упознавање студената са маркетинг концепцијом и системом; појмом и садржином процеса маркетинга; сегментацијом тржишта, стратегијом производа, цена;промоцијом, дистрибуцијом и др.

Квантитативне методе и оптимизација

Циљ предмета јесте стицање знања о коришћењу метода и техника у процесу одлучивања ради изналажења решења пословних проблема на егзактан начин.

Енглески језик 2

Циљ предмета је усвајање морфосинтаксичких облика који омогућавају ширење поља савладане лексике, развијање вештине читања – стручни текстови из области менаџмента, финансија, маркетинга, и посебно вештине слушања – материјал са пословним разговорима у којима не учествују само изворни говорници енглеског језика, већ и ‘странци’. Посебна пажња посвећена телефонским разговорима.

Логистички системи

Циљ предмета је стицање основних теоријских знања из области логистичких система, неопходних за рад у логистичком делу предузећа, односно управљање неким његовим делом; упознавање са интегрисаним логистичким менаџментом, са квалитетом интегрисаних логистичких услуга, са менаџментом руковања, паковања, складиштења и др.

Менаџмент услуга

Циљ предмета је упознавање студената са специфичностима и карактеристикама услуга, са  понашањем потрошача, који у сектору услуга имају  одлучујући утицај на раст профита једног  предузећа; стицање знања о  основним принципима, методама и техникама менаџмента услуга; новим спознајама о менаџменту услуга утемељеним на научним достигнућима и искуствима развијених земаља света.

Краћи опис предмета треће године

Менаџмент људских ресурса

Циљ предмета је стицање основних теоријских знања о  менаџменту људских ресурса, о улози менаџера и улогама стручних служби у том процесу и оспособљавање студената за улогу менаџера у управљању људским ресурсима.

Индустријски менаџмент

Циљ предмета је стицање основних теоријских знања о планирању, организовању и контроли пословних процеса у индустрији, ради остваривања стратешких циљева организације; оспособљавање студената за управљањем системима који интегришу људе, материјале и енергију на продуктиван начин.

Информациони системи

Циљ предмета је стицање теоријских знања о основним појмовима и концептима из области информационих система и процеса развоја ИС; упознавање студената са начинима коришћења информација у предузећу и могућношћу побољшања квалитета, динамике и компетитивности уз помоћ ИТ.

Теорија иновација

Циљ предмета је стицање теоријских знања o основним елементима иновационог процеса ради оспособљавања за њихову имплементацију у предузећу; упознавање са улогом и значајем иновација за предузуће, економију и друштво; иновационим процесом, квалификацијом и типологијом иновација; алатима за подстицај креативног мишљења и др.

Менаџмент квалитетом

Циљ предмета је стицање основних теоријских знања из области менаџмент квалитетом која омогућавају остваривање пројектованих кључних елемената квалитета производа; упознавање са квалитетом производа, економском димензијом квалитета, организацијом система менаџмента квалитетом у индустријском пословном систему и др.

Пословна етика

Циљ предмета је познавање и прихватање основних елемената етичког понашања у ужем и ширем окружењу; стицање теоријских знања о кључним етичким принципима, проблемима и перспективама развоја пословне етике и др. Оспособљавање студената за примену општеприхваћених етичких начела у процесу пословања појединаца и друштва.

Економика предузећа

Циљ предмета је стицање теоријских знања из области економике предузећа,  економским категоријама пословања у остваривању циљева пословно – производног система. Упознавање са теоријским, методолошким и практичним аспектима кључних феномена предузећа, кључним елементима система економије предузећа, циљевима и принципима функционисања предузећа, местом и улогом предузећа на тржишту, ефикасношћу предузећа и др. Оспособљавање студената да стечена знања  користе ка побољшавању целокупне економске стварности предузећа као и побољшавању услова за задовољавање интереса произвођача.

Енглески језик 3

Циљ предмета је оспособљавање студената за успешно вођење пословне преписке (различити облици пословних писама, извештаји, меморандум), за читање стручне литературе на енглеском језику и развијање вештине превођења са српског на енглески (пословна писма, резимеи).

Односи с јавношћу

Циљ предмета је стицање теоријских знања из области односа с јавношћу; упознавање студената са улогом и значајем, садржајем и карактеристикама односа с јавношћу, интеракцијом организације и јавности, подручјима примене у организационим системима ради остваривања жељеног утицаја на ставове и мишљење релевантне јавности.

Организација производње

Циљ предмета јесте стицање теоријских знања из области организације производње, неопходних за ефикасно извршавање конкретних задатака за организовање производње у оквиру подсистема за производњу пословно-производног система.

Краћи опис предмета четврте године

Електронско пословање

Циљ предмета је стицање теоријских знања из области електронског пословања неопходног за унапређење пословања путем електронске размене података. Упознавање са компонентама система е-пословања, са компјутерским мрежама е-пословања, сервисима и апликацијама е-пословања, имплементацијом е-пословног система и др.

Стратегијски менаџмент

Циљ предмета је стицање теоријских знања из области стратегијског менаџмента, потребних за креирање визије и стратегије у пословно-индустријском систему; упознавање студената са процесом формулисања стратегије и њеном имплементацијом, моделом планирања организационих промена и др.

Интернационални маркетинг

Циљ предмета је стицање теоријских знања из области маркетиншких функција и активности неопходних за интернационално пословање; упознавање студената са основним концептима и карактеристикама међународне маркетинг оријентације, процесом међународног маркетинг планирања, организацијом и контролом; међународним маркетинг миксом, инструментима као и трендовима у савременом пословању у овој области.

Ергономија

Циљ предмета је стицање знања о улози ергономије у остваривању хуманизације радних услова и постизању ергономичности производа.

Еколошки менаџмент

Циљ предмета је стицање теоријских знања из еколошког менаџмента, неопходних за рационално управљање расположивим ресурсима производње у циљу обезбеђења заштите животне средине.

Управљање променама

Циљ предмета је стицање теоријских знања из области управљања променама; упознавање студената са најважнијим аспектима, методама и техникама управљања променама; процесом управљања променама; везом између управљања променама и развоја организације и организацоне културе и др.; Оспособљавање студената за примену знања из управљања променама у процесу управљања организацијом.

Енглески језик 4

Оспособљавање студената за разумевање стручних текстова и пословну комуникацију (усмену и писану; писање радне биографије и припрема за интервју за посао.

Менаџмент производа

Циљ предмета је стицање теоријских знања потребних за координацију пословних функција у изради производа/услуга у контексту менаџерских функција; упознавање са улогом и активностима менаџера производа; са концептом животног циклуса производа и системским приступом развоју производа; управљачким одлукама у вези са ценом производа, промоцијом, дистрибуцијом и др.

Менаџмент ризиком на раду

Циљ предмета јесте стицање теоријских знања из области менаџмента ризиком на раду; упознавање са врстама ризика, његовим класификацијама, методама процене ризика и идентификацијом могућих последица; управљање ризиком, обавезама и одговорношћу у пословном систему, надзором над спровођењу мера и др.; оспособљавање студента  за идентификацију ризика на раду, организацију процеса и могућностима превенције ризика на раду.

Менаџмент тоталним квалитетом

Циљ предмета је стицање теоријских знања из области менаџмента тоталним квалитетом, досадашњим искуствима у развоју TQM ради оспособљавања студената  да разумеју и примењују основне концепте менаџмента тоталним квалитетом у организационим системима; упознавање са стандардизацијом квалитета, обуком и тренингом за квалитет, програмима и менаџерским методама  унапређења квалитета, тимском раду у развоју ТQМ и др.

Информациони системи у производњи и услугама

Циљ предмета је да студенте упозна са информационим системима у производњи и услугама, алатима и техникама за ефективно доношење одлука; продубљивање теоријских знања и стицање нових неопходних за разумевање и овладавање специфичностима информационих система у производњи и услужним делатностима; оспособљавање за коришћење информационих технологија у производњи и услугама.

Након завршених четворогодишњих основних академских студија студент стиче академски назив

ДИПЛОМИРАНИ МЕНАЏЕР