ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм Докторске академске студије ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ – 180 ЕСПБ

Трајање студија: 3 године

Број ЕСПБ: 180

Звање: Доктор наука – менаџмент и бизнис

Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке

науке

Научна област: Менаџмент и бизнис

Услови уписа

На докторске студије се могу уписати кандидати који су кроз претходно образовање на основним академским и мастер академским студијама одговарајућег профила стекли најмање 300 ЕСПБ бодова.

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује и спроводи Факултет.

Студент може прећи на овај студијски програм са других студијских програма исте или сродних области, ако има положене испите који одговарају овом студијском програму и ако је остварио потребан број ЕСПБ бодова за упис на одговарајућу годину. Одлуку о сродности области доноси
Научно наставно веће, на пример, Комисија коју именује Декан или веће.

По окончању програма трогодишњих докторских академских студија ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ) стиче се академски назив:

ДОКТОР НАУКА -
Менаџмент и бизнис, др

- Табелa предмета -

Докторске академске студије - Пословни менаџмент (180 ЕСПБ) - I година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Методологија научно истраживачког рада
15
2.
Организација 21. века
15
3.

Изборни блок 1


- Управљање променама и конкурентска предност

- Електронски бизнис
15
4.

Изборни блок 2


- Савремени стратегијски менаџмент

- Маркетинг модели
15

Докторске академске студије - Пословни менаџмент (180 ЕСПБ) - II година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.

Изборни блок 3


- Теоријске и емпиријске перспективе у предузетништву: економија и финансије

- Менаџмент знања и иновације
15
2.
Семинарски рад
15
3.
Рад у релевантном научном часопису
15
4.
Ауторско учешће у научном скупу
15

Докторске академске студије - Пословни менаџмент (180 ЕСПБ) - III година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Докторска дисертација (теоријске основе)
30
2.
Докторска дисертација (студијско истраживачки рад)
15
3.
Докторска дисертација (израда и одбрана докторске дисертације)
15