ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ)

 

  • Трајање студија: 3 године
  • Број ЕСПБ: 180
  • Звање: Доктор наука – менаџмент и бизнис
  • Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке
  • Научна област: Менаџмент и бизнис

По окончању програма трогодишњих докторских студија ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ) стиче се научно звање:

ДОКТОР НАУКА
МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
докторских студија ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ)
  Ш Назив предмета С

Статус

предмета

Часова активне наставе ЕСПБ
П СИР
ПРВА ГОДИНА    
1. 011 МНР Методологија научно-истраживачког рада 1 О 6 4 15
2. 012 ПСТ Организација 21. века 1 О 6 4 15
3. Предмети изборног блока 1.    
014 УПК Управљање променама и конкурентска предност 2 ИБ 6 4 15
013ЕБИ Електронски бизнис
4. Предмети изборног блока 2.    
015ССМ Савремени стратегијски менаџмент 2 ИБ 6 4 15
016СФМ Маркетинг модели 2
Укупно часова активне наставе на години студија = 600 60
ДРУГА ГОДИНА    
1. Предмети изборног блока 3.    
021ПМЕ Теоријске и емпиријске перспективе у предузетништву: eкономија и финансије 3 ИБ 6 4 15
022ММЕ Менаџмент знања и иновацие
2. 023 СМР Семинарски рад 3 О   10 15
3. 024 РНЧ Рад у релевантном научном часопису 4 О   10 15
4. 025 АНС Ауторско учешће у научном скупу 4 О   10 15
Укупно часова активне наставе на години студија = 600 60
ТРЕЋА ГОДИНА    
1. 031 ДДТ Докторска дисертација (теоријске основе) 5 О   20 30
2. 032 ДДС Докторска дисертација (студијско истраживачки рад) 6 О   10 15
3. 033 ДДИ Докторска дисертација (израда и одбрана докторске дисертације) 6 О   10 15
Укупно часова активне наставе на години студија = 600 60
Укупно часова активне наставе = 1800 180

По окончању програма трогодишњих докторских студија ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ) стиче се научно звање:

ДОКТОР НАУКА – МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС