ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Оснивање факултета

Oсновни мотив за оснивање Пословног и правног факултета је стварање услова за образовање кадрова за менаџерска радна места у привреди Србије и шире.

У складу са актуелним потребама брже ревитализације индустрије и привреде у целини, сазрела је идеја да се оснује Пословни и правни факултет.

Концепт Факултета је осмишљен као полигон за стицање практичних знања, за успостављање везе између образовног процеса и привреде, у циљу добијања младог кадра спремног за конкретну имплементацију стеченог знања.

При конципирању Пословног и правног факултета инсистирано је на модерним принципима високог образовања у складу са Болоњском декларацијом, ради ефикаснијег укључивања у европски систем образовања.

Детаљну разраду концепта Пословног и правног факултета у форми елабората урадила је Матична комисија у саставу:
– проф. др Вуксан Булат, председник
– проф. др Живко Костић
– проф. др Радомир Бојковић

Министарство просвете и спорта дало је сагласност на Елаборат о оправданости оснивања Пословног и правног факултета, Решењем број 612-00-00335/2001-04 од 21.12.2001. године.

Елаборат о оправданости оснивања Пословног и правног факултета због своје оригиналности заведен је и заштићен у Савезном заводу за интелектуалну својину као ауторско дело, решењем број А-76/01-151.

Факултет је почео са радом Решењем о испуњавању услова за рад Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-262/2002-04 од 23.10.2002. године.