ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм

ИНФОРМАТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ – 60 ЕСПБ

  • Трајање студија: 1 година
  • Број ЕСПБ: 60
  • Звање: Мастер менаџер
  • Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке
  • Научна област: Менаџмент и бизнис

Услови уписа

Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије на Пословном и правном факултету, односно на другој високошколској установи чији је наставни план и програм, односно студијски програм из научних поља: друштвено-хуманистичке науке, (научна област економске науке, менаџмент и бизнис), техничко-технолошке или природно-математичке науке.

– ТАБЕЛА ПРЕДМЕТА –

МАС_Информатички менаџмент_60_ЕСПБ

Редни бројНазив предметаЕСПБ/ECTS
1.Методологија научног истраживања7
2.Менаџмент информационих система7
Изборни предмети - група 18
3.Компјутерске мреже
4.Системи за подршку одлучивању
Изборни предмети - група 28
5.Интернет технологије
6.Базе података за менаџере
7.Пројектни менаџмент7
8.СИР у информатичком менаџменту9
9.Мастер рад14

 

Краћи опис предмета

Методологија научног истраживања

Циљ предмета јесте стицање научних сазнања из области методологије научно-истраживачког рада; оспособљавање студената да овладају вештинама и знањем за примену основних научних метода истраживања и адекватне технологије истраживања.

Менаџмент информационих система

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања и оспособљавање студената за истраживање у области менаџмента информационих система; развој креативних способности и овладавање вештинама за  применом информационих  система у одлучивању и управљању  пословним променама у складу са савременим правцима развоја ове научне дисциплине; упознавање студената са савременим менаџмент информационим системима; информационим технологијама за подршку процесима управљања и одлучивања; методама, техникама и алатима за изградњу менаџмент информационих система и др.

Компјутерске мреже

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања у области компјутерских мрежа;  студенти ће се упознати  са фундаменталним концептима и принципима компјутерских мрежа, структурама компјутерских мрежа, управљањем мрежним ресурсима и одговарајућим мерама њихове заштите, пројектовањем и изградњом компјутерских мрежа и др.; оспособљавање за имплементацију теоријских знања и вештина у свом професионалном раду; оспособљавање за истраживање у овој области.

Системи за подршку одлучивању

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања из области система за подршку одлучивању; оспособљавање студената за разумевање  процеса доношења одлука у пословном контексту; оспособљавање за  оцењивање како системи за подршку одлучивању  могу помоћи у решавању проблема у професионалном раду;  овладавање  знањем и вештинама да податке пословања стави у службу квалитетнијег доношења одлука, односно да у пословној пракси подржи пословне процесе доношења одлука; оспособљавање за истраживање у овој области.

Интернет технологије

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања из области интернет технологија; упознавање са телекомуникационим и информационим технологијама које се користе у реализацији Интернет сервиса и апликација и њиховом применом у савременом електронском пословању; оспособљавање студената за истраживање у овој области.

Базе података за менаџере

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања из области базе података за менаџере; упознавање студената са  општим елементима система за управљање базама података; са основним принципима креирања и коришћења система за управљање базама података; оспособљавање студената за истраживање у овој области и примену знања у пословној пракси.

Пројектни менаџмент

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања из области пројектног менаџмента као једног од основних алата за прилагођавање захтевима турбулентног тржишта;  изучавање терминологије пројектног приступа, концепта, методе и технике управљања пројектима, методе финансијске анализе, методе за анализу тржишних информација, методологије извршења пројеката базираној на мрежним моделима; програмским пакетима за управљање пројектима; оспособљавање студената за истраживање у овој  области.

СИР (студијско истраживање) у информатичком менаџменту

Циљ предмета јесте да упозна студента са правилима, поступцима и процесима истраживачог рада и његове презентације из области информатичког менаџмента.

Након завршених мастер академских студија студент стиче академски назив

МАСТЕР МЕНАЏЕР