ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм ИНФОРМАТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ – 60 ЕСПБ

Трајање студија: 1 година

Број ЕСПБ: 60

Звање: Мастер менаџер

Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке

науке

Научна област: Менаџмент и бизнис

Услови уписа

Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије на Пословном и правном факултету, односно на другој високошколској установи чији је наставни план и програм, односно студијски програм из научних поља: друштвено-хуманистичке науке, (научна област економске науке, менаџмент и бизнис), техничко-технолошке или природно-математичке науке.

Након завршених мастер академских студија студент стиче академски назив

МАСТЕР МЕНАЏЕР

- Табелa предмета -

Мастер академске студије - Информатички менаџмент (60 ЕСПБ)

Редни бројНазив предметаЕСПБ/ECTS
1.Методологија научног истраживања7
2.Менаџмент информационих система7
3.Изборни предмети - група 18
Компјутерске мреже
Системи за подршку одлучивању
4.Изборни предмети - група 28
Интернет технологије
Базе података за менаџере
5.Пројектни менаџмент7
6.СИР у информатичком менаџменту9
7.Мастер рад14