Акредитован студијски програм

ИНДУСТРИЈСКО ЕКОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ – 60 ЕСПБ

 

  • Трајање студија: 1 година
  • Број ЕСПБ: 60
  • Звање: Мастер менаџер
  • Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке
  • Научна област: Менаџмент и бизнис

Услови уписа

Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије на Пословном и правном факултету, односно на другој високошколској установи чији је наставни план и програм, односно студијски програм из научних поља: друштвено-хуманистичке науке, (научна област економске науке, менаџмент и бизнис), техничко-технолошке или природно-математичке науке.

– ТАБЕЛА ПРЕДМЕТА –

[table caption=”МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ” width=”500″ colwidth=”20|100|50″ colalign=”center|left|center”] Редни број, Назив предмета,ЕСПБ
1.,Методологија научног истраживања,7
2.,Индустријска економија,7
3.,Изборни предмети – група 1   Менаџмент иновацијама                -Индустријска логистика,8
4.,Изборни предмети – група 2   Финансијски менаџмент                -Менаџмент инвестиционих процеса,8
5., Предузетнички менаџмент,7
6., СИР у индустријско економском менаџменту,9
7.,Мастер рад,14[/table]

 

Краћи опис предмета

Методологија научног истраживања

Циљ предмета јесте стицање научних сазнања из области методологије научно-истраживачког рада; оспособљавање студената да овладају вештинама и знањем за примену основних научних метода истраживања и адекватне технологије истраживања.

Индустријска економија

Развијање научних сазнања из области индустријске економије; упознавање студената са главним концептима индустријске економије, кључним развојним токовима и процесима у најзначајнијој области материјалне производње; оспособљавање студената за истраживање у овој области.

Менаџмент иновацијама

Развијање научних сазнања  из области менаџмента иновацијама; оспособљавање студента за успешно управљање иновацијама у предузећу ради повећања његове конкурентности на тржишту; студенти ће се упознати са иновационим процесом и његовим моделима, стратегијама и подстицањем иновација, политиком иновација, институционални оквиром за реализацију иновација и др.; оспособљавање за истраживање у овој области.

Индустријска логистика

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања из области  индустријске логистике;  упознавање студента са кључним перформансама основних логистичких подсистема, спољних и унутрашњих, у вези са остваривањем циљева пословно индустријског система; оспособљавање за истраживање у овој области.

Финансијски менаџмент

Циљ предмета јесте развијање научних сазнања из области финансијског менаџмента; усвајање концептуалног и апстрактног размишљања као основе креативног приступа финансијама предузећа; упознавање са принципима  и правилима финансирања; методама и техникама  финансијског менаџмента;  финансијском консолидацијом, санацијом предузећа и др.;  оспособљавање за доношење пословних, посебно финансијских одлука  у динамичном пословном окружењу; оспособљавање студената за истраживање у овој области.

Менаџмент инвестиционих процеса

 

Развијање научних сазнања из области менаџмента инвестиционих процеса; овладавање знањима потребним за израду инвестиционих студија (планирање, праћење и контрола ресурса, трошкови времена и реализације пројеката) уз коришћење стандардних рачунарских програма за управљање пројектима;  оспособљавање студената за истраживање у овој области и примену знања у пословној пракси.

Предузетнички менаџмент

Развијање научних сазнања из области предузетничког менаџмента; упознавање са друштвено-економским претпоставкама као основном полазишту за развој ефикасног предузетничког менаџмента; функцијама предузетничког менаџмента, неопходним да би се пословна идеја осмислила, реализовала и одржала као успешна делатност на тржишту; предузетничким и манаџерским одлучивањем у функцији стратешких, тактичких и свакодневних оперативних одлука; оспособљавање за покретање и управљање предузећем са предузетничким програмима; оспособљавање студената за истраживање у овој  области.

СИР (студијско истраживање) у индустријско економском менаџменту

Упознавање студента са правилима, поступцима и процесима истраживачог рада и његове презентације из области индустријско економског менаџмента.

Након завршених мастер академских студија студент стиче академски назив

МАСТЕР МЕНАЏЕР