ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ИНФОРМАТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ (МАС ИМ)

О студијском програму

Основни циљ овог студијског програма јесте да студентима омогући стицање додатних знања из области савременог информатичког менаџмента и улоге и значаја информационих технологија у пословању; да образује мастер менаџере који су компетентни за обављање сложенијих послова у овој области и оспособљени за укључивање у научно истраживачки рад и рад на пројектима.

 

Конкретни циљеви реализације овог студијског програма су:

– Унапређење претходно стечених теоријских и практичних знања са основних студија.

– Стицање знања из теорије и праксе информатичког менаџмента, као и стручних знања и вештина потребних за рад;

– Оспособљавање за целовито разматрање проблема и способност критичког мишљења;

– Стицање знања, посебно оних области које се односе на методологију научног истраживања, менаџмент информационим системима, пројектни менаџмент, компјутерске мреже, системи за подршку одлучивању, интернет технологије, базе података за менаџере и др.

– Овладавање специфичним информатичким вештинама неопходним за квалитетно одвијање пословног процеса. Те практичне вештине се састоје у способности креирања, моделовања, пројектовања, коришћења одговарајућих софтверских пакета и др.

 

Студенти се припремају за:

– професионални рад, усмерен ка развојним тенденцијама у информатици и менаџменту;

– развијање креативних способности које су од пресудног значаја за њихову будућу компетентност, односно оспособљеност за рад у менаџерској пракси. У креативном смислу, негује се развијање идеја и усмеравање имагинације студената у функцији унапређења пословног система.

– развијање способности професионалног комуницирања са партнерима, као и са члановима интердисциплинарних тимова;

– оспособљеност за самостално конципирање и спровођење истраживања у области информатичког менаџмента;

– развијање вештина за самосталан и тимски рад;

– развијање способности за преношење сопствених знања и резултата на сараднике у послу, њихово објављивање и саопштавање научној, стручној и широј јавности;

– оспособљеност за обављање професионалних задатака и решавање стручних проблема поштујући одговарајуће етичке норме;

– развијање свести о потреби сталног образовања, за примену општих међународних стандарда и стандарда који се односе на област информатичког менаџмента;

– припремљеност за наставак научног и стручног усавршавања;

– стицање одговарајућих знања која ће омогућити мобилност студената у земљи и иностранству;

– формирање научног и стручног подмлатка, који ће моћи да одговоре изазовима савремених научних достигнућа.

 

Савладавањем предмета у оквиру студијског програма студент стиче следеће предметно специфичне компетенције:

– Оспособљеност за примену основних научних метода истраживања и адекватног технолошког поступка приликом решавања жељеног научног успеха.

– Оспособљеност да креира и користи базе података, да разуме улогу база података, релације база података, за креирање базе података и коришћење у обављању менаџерске праксе.

– Оспособљеност да користи основне елементе Интернет инфраструктуре, да разуме улогу Интернет технологија у обезбеђивању подршке пословању на Интернету, за примену Интернет технологија примерима основних Интернет сервиса.

– Оспособљеност да познаје основне елементе компјутерских мрежа, да разуме функционисање комуникационих протокола, за примену интернет сервиса у пракси.

– Оспособљеност да користи најважније параметре МИС, да разуме улогу коју има МИС у менаџменту, за примену МИС на основу Visio програма у менаџменту.

– Оспособљеност за примену мрежног дијаграмa и коришћење резултата њихове примене за остваривање подциљева/циљева, да разуме предности коришћења мрежног планирања у остваривању подциљева/циљева, за примену технике мрежног планирања.

– Оспособљеност да разуме улогу и домете коришћења информационо – комуникационих технологија, да примени стечено знање у решавању проблема коришћења информационо – комуникационих технологија. • Усвојена знања и савладавање основних идеја и концепата система за подршку одлучивању који треба да обезбеде тачну правовремену и релевантну информацију.

– Способност за примену стечених сазнања у решавању практичних проблема у области информатичког менаџмента;

– Способност самосталног праћења и критичког вредновања савремених светских достигнућа у области информатичког менаџмента.

 

Након завршетка мастер академских студија стиче се звање Мастер менаџер

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена – МАС ИМ