Акредитован студијски програм

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ)

 

  • Трајање студија: 3 године
  • Број ЕСПБ: 180
  • Звање: Доктор наука – менаџмент и бизнис
  • Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке
  • Научна област: Менаџмент и бизнис

По окончању програма трогодишњих докторских студија ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ) стиче се научно звање:

ДОКТОР НАУКА
МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
докторских студија ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ)
 ШНазив предметаС

Статус

предмета

Часова активне наставеЕСПБ
ПСИР
ПРВА ГОДИНА  
1.011 МНРМетодологија научно-истраживачког рада1О6415
2.012 ПСТОрганизација 21. века1О6415
3.Предмети изборног блока 1.  
014 УПКУправљање променама и конкурентска предност2ИБ6415
013ЕБИЕлектронски бизнис
4.Предмети изборног блока 2.  
015ССМСавремени стратегијски менаџмент2ИБ6415
016СФММаркетинг модели2
Укупно часова активне наставе на години студија =60060
ДРУГА ГОДИНА  
1.Предмети изборног блока 3.  
021ПМЕТеоријске и емпиријске перспективе у предузетништву: eкономија и финансије3ИБ6415
022ММЕМенаџмент знања и иновацие
2.023 СМРСеминарски рад3О 1015
3.024 РНЧРад у релевантном научном часопису4О 1015
4.025 АНСАуторско учешће у научном скупу4О 1015
Укупно часова активне наставе на години студија =60060
ТРЕЋА ГОДИНА  
1.031 ДДТДокторска дисертација (теоријске основе)5О 2030
2.032 ДДСДокторска дисертација (студијско истраживачки рад)6О 1015
3.033 ДДИДокторска дисертација (израда и одбрана докторске дисертације)6О 1015
Укупно часова активне наставе на години студија =60060
Укупно часова активне наставе =1800180

По окончању програма трогодишњих докторских студија ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ) стиче се научно звање:

ДОКТОР НАУКА – МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС