ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНE АКАДЕМСКE СТУДИЈE - ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (ОАС ПМ)

О студијском програму

Студијски програм Пословни менаџмент намењен је студентима који имају жељу и потребу да се на квалитетан начин образују и стекну знања и вештине које ће им омогућити да остваре активну улогу у савременом пословном свету.

Сврха студијског програма ОАС Пословни менаџмент је пружање квалитетног и свеобухватног образовања за професију дипломираног менаџера. Факултет ће образовати високостручне кадрове из области менаџмента и бизниса, уз примену актуелних знања и метода из домаће и међународне праксе.

Сврха овог студијског програма јесте да омогући студентима стицање адекватног теоријског и практично примењивог знања и одговарајућих вештина у области пословног менаџмента. У складу је са потребама образовања менаџера на различитим нивоима управљања у пословним и другим организацијама.

Студијски програм омогућава стицање менаџерских компетенција којима се обезбеђује попуњавање постојећих празнина одговарајућих кадрова у пословању средњих и великих пословних система. Ово је тим више потенцирано, па је самим тим друштвено оправдано и корисно, јер логиком досадашњег попуњавања, на поменута радна места су долазили кадрови других стручних профила без одговарајућих знања о менаџерским и пословним функцијама.

Опште компетенције које означавају завршетак основних академских студија на студијском програму ОАС Пословни менаџмент су:

– оспособљеност за анализу и синтезу у решавању пословних проблема, те доношење адекватних одлука;

– оспособљеност за овладавање методама и поступцима у истраживању пословних процеса;

– оспособљеност за развој критичког и самокритичког размишљања и поступања у пословању;

– оспособљеност за адекватне примене стеченог знања;

– оспособљеност за тимску сарадњу;

– оспособљеност за комуницирање са сарадницима;

– оспособљеност за етичко поступање.

Предметно специфичне компетенције које означавају завршетак основних академских студија на студијском програму ОАС Пословни менаџмент су:

– oспособљеност студента да: примене знање из концепата и функција менаџмента у производно пословном систему; разумеју значај улоге мотивације у менаџменту, покажу могућност доношења исправних одлука у области менаџмента; анализирају понашање људи у организационом окружењу; опишу однос менаџмента наспрам осталих подручја пословања; проуче пословне одлуке и користе се корацима у процесу доношења одлука;

– оспособљеност студента да: разуме основне елементе загађивања човекове средине, тежину последица недовољне заштите човекове средине, да демонстрира пример реаговања на настали поремећај у односу на стандард загађености човекове средине;

– оспособљеност студената да разуме основне компоненте компјутера и њихове карактеристике, као и функционисање компјутера и мреже компјутера и оспособљеност да примени селекције програма за обраду текста и графике, као и да користи Интернет;

– оспособљеност студената за разумевање математичког моделирања релевантних егзактних алгоритама, који ће бити применљиви у свим економским дисциплинама, за самосталне примене појединих општих и специјалних модела, са којима ће се суочавати у посебним ситуацијама решавања конкретних проблема;

– оспособљеност студента да разуме основне карактеристике појединих теорија организовања, улогу организовања у функционисању пословног система и друге облике заједничког рада људи, оспособљеност да препозна разлике појединих решења сагласно класичном и контигентном типу организације;

– оспособљеност студената да се ближе баве питањима технолошког развоја, од предвиђања, планирања и дефинисања стратегија, до нивоа операционализације – организације и управљања конкретним пројектима технолошких промена;

– оспособљеност студента да разуме и примени основне појмове из математичке статистике и метода и техника на њој заснованих за решавање пословних проблема у индустријском амбијенту, као и суштину и домете квантитативних и оптимизационих метода и техника које се користе за решавање пословних проблема;

– оспособљеност планирања, припреме и спровођења решења добијених применом метода и техника oперационих истраживања у решавању менаџемент проблема;

– оспособљеност да примени граматичку грађу и лексику енглеског језика, при вођењу основних пословних разговора, разуме саговорника, за вођење разговора у оквиру обрађених тема, а од писаних облика, савладао је писање биографије и пријаве за посао, за обављање успешне конверзације, да разуме текстове из области струке и новинске чланке из области пословног менаџмента, за вођење пословне преписке на енглеском језику, као и превођење различитих типова пословних писама на енглески језик и са енглеског језика, превођењем краћих стручних текстова са српског на енглески језик (резиме);

– оспособљеност студента да примени знања о пословним функцијама у контексту остваривања циљева пословно индустријског система, да разуме односе у функционисању предузећа ради адекватног усмеравања пословних функција, оспособљеност да креира кључне организационе елеменате одабране пословне функције у пословном амбијенту;

– оспособљеност студента да примени знања о својствима појава и њиховим узроцима, које се манифестују, резултирају у организационо понашање, да разуме улогу организационог понашања у реализовању менаџерских функција; оспособљеност за анализу конкретног модалитета организационог понашања са указивањем на могућност унапређења менаџерског процеса;

– оспособљеност студента да примени знања о расположивим комуникационим технологијама, и њиховим могућностима и целисходности примене у менаџерској пракси, да разуме суштину и методологију примене како класичних тако и компјутерски подржаних комуникационих технологија за потребе менаџера, оспособљеност за коришћење интранета и интернета у комуницирању са сарадницима;

– оспособљеност студента да примени знања о функцији маркетинга у остваривању циљева пословно-производног система, да разуме односе маркетинга и развоја, односно производње, оспособљеност да препозна предности одређеног производа у односу на конкуренцију;

– оспособљеност студента да примени знања из основа логистичких система, да разуме информациони систем интегрисане логистичке подршке и способност планирања залихама у предузећу;

– оспособљеност студента да разуме основне економске принципе и њихову примену, да разуме економске процесе и економске токове, оспсобљеност примене основних економских категорија на примеру извођења једноставних економских анализа и пословних закључака;

– оспособљеност студената да примене знање из структуре менаџерских функција и суштине улоге у производно-пословном систему (ППС), да разуме улогу менаџера ППС-а, да креира структуру планско- контролног циклуса;

– оспособљеност студента да примени знања из основна менаџмента људских ресурса, да разуме улогу мотивисања и мотивационе моделе, да учествује у управљању људским ресурсима и препозна карактеристичне особине менаџера;

– оспособљеност студента да примени знања из основа теорије информационих система, да разуме практичну реализацију BSP методологије у предузећу, способност примене одговарајућих сервиса код конкретне интранет апликације предузећа;

– оспособљеност студента да примени знања из иновационог процеса, да разуме разлике између појединих концепата иновација, да изврши мерење иновација у предузећу;

– оспособљеност студента да примени стечена знања из односа с јавношћу, да разуме улогу и значај односа с јавношћу, оспособљеност за креирање подлоге за презентацију имиџа пословног система;

– оспособљеност студента да примени знања о моделима организовања производње, да разуме функционисање процеса производње и допринос остваривању циљева пословно-производног система, да организује распон менаџмента, организационе јединице за производњу зависно од природе процеса;

– оспособљеност студента да примени знања из контроле квалитета, да разуме узорковање у остваривању контроле квалитета, да креира П–карту за конкретни производ;

– оспособљеност студента да разуме главне узрочнике економичног пословања, улогу утрошака, односно трошкова у остваривању пословног успеха пословно – производног система, да прати промену профита у зависности од промене обима производње и рационализације утрошака.

 

Након завршетка основних академских студија стиче се звање дипломирани менаџер

Распоред предмета по семестрима и годинама студија – OAС ПМ