ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНДУСТРИЈСКО ЕКОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ (МАС ИEM)

O студијском програму

Студијски програм МАС Индустријско економски менаџмент настао је као израз потребе образовања истраживачки оријентисаних и научно усмерених људских потенцијала у области индустријско економског менаџмента.

Сврха овог студијског програма састоји се у образовању савремених кадрова у области индустријско економског менаџмента, спремних да се суоче са многобројним променама у пословном окружењу. Укључивањем наше земље у регионалне и светске интеграције континуирано расте потреба за овим профилом кадрова. Нови концептуални приступ развоју економије и тржишта обухвата и процесе управљања. Да би предузећа била успешна неопходни су менаџери који ће савременим, на науци заснованим сазнањима континуирано повећавати продуктивност, ефикасност и ефективност пословања. Основна сврха и улога Факултета је да овим студиским програмом створи стручњаке, мастер менаџере, који ће бити у стању да испуне наведене задатке.

 

Конкретни циљеви реализације овог студијског програма су:

– унапређење претходно стечених теоријских и практичних знања са основних студија;

– стицање знања из теорије и праксе индустријско економског менаџмента, као и стручних знања и вештина потребних за рад;

– оспособљеност за самосталан рад, на оригиналан начин, и на научним принципима заснованом планирању, организовању, руковођењу, контролисању и реализацији комплексних развојних пројекате;

– оспособљавање за целовито разматрање проблема и способност критичког мишљења;

– стицање знања, посебно оних области које се односе на методологију научног истраживања, индустријску економију, предузетнички менаџмент, менаџмент иновацијама, индустријску логистику, финансијски менаџмент, менаџмент инвестиционих процеса и др.;

– развијање креативних способности које су од пресудног значаја за њихову будућу компетентност, односно оспособљеност за рад у менаџерској пракси;

– развијање способности професионалног комуницирања са партнерима, као и са члановима интердисциплинарних тимова;

– оспособљеност за самостално конципирање и спровођење истраживања у области индустријско економског менаџмента;

– развијање вештина за самосталан и тимски рад;

– развој способности за саопштавање и преношење сопствених знања и резултата на сараднике у послу и њихово објављивање, публиковање и презентовање у научној, стручној и широј јавности;

– оспособљеност за обављање професионалних задатака и решавање стручних проблема поштујући одговарајуће етичке норме;

– развијање свести о потреби сталног сопственог образовања у оквиру доживотног образовања, образовања и усавршавања људских ресурса у предузећу, образовања за примену општих међународних стандарда и стандарда који се односе на специфичне области;

– припремљеност за наставак научног и стручног усавршавања;

– стицање одговарајућих знања која ће омогућити мобилност студената у земљи и иностранству;

– формирање научног и стручног подмлатка, који ће моћи да одговоре изазовима савремених научних достигнућа.

 

Савладавањем предмета у оквиру студијског програма студент стиче следеће предметно специфичне компетенције:

– Оспособљеност за примену основних научних метода истраживања и адекватног технолошког поступка приликом решавања жељеног научног успеха.

– Оспособљеност да схвате суштину процеса индустријализације; разумеју значај индустрије за привредни и свеукупни развој; овладају методологијом за утврђивање ефикасности коришћења фактора производње у индустрији и ефективности пословања и ефикасности развоја индустрије.

– Оспособљеност за разумевање коришћења технике вредновања новца ради ефикаснијег новчаног тока и за стицања знања за обезбеђивање дугорочних средстава и начина управљања обртним средствима. Разумевање од стране студената механизма доношења финансијских одлука.

– Оспособљеност за разумевање значаја и кључних концепата иновација, процеса управљања реализацијом иновација у предузећу, оспособљеност за управљање иновацијама посебно код унапређења конкретног производног процеса.

– Оспособљеност за примену основних модела логистике планирања и реализације производње у индустријским системима.

– Оспособљеност да примени стечена знања из менаџмента инвестиционих процеса, да разуме поступак инвестирања, оспособљеност управљања конкретним инвестиционим пројектом уз подршку одговарајућег рачунарског програма.

– Оспособљеност за покретање новог, као и унапређивању пословања и развоја постојећег бизниса; да примењују бизнис план као кључни инструмент менаџера и предузетника за планирање, покретање, финансирање, организовање, вођење, развијање и контролу предузетничког подухвата током целокупног његовог трајања.

– Оспособљеност да разуме суштину менаџерских проблема, да примени стечено знање у решавању сложених проблема економског менаџмента у пословном систему.

 

Након завршетка мастер академских студија стиче се звање Мастер менаџер

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена – МАС ИEM